Käännökset

Kieliparit:

Erikoisalaamme ovat lääketieteen ja terveydenhuollon alan käännökset.

Auktorisoidut käännökset:

Käännämme mm.

Meiltä saat myös lain ja hallinnon alan käännökset (päätökset, sopimukset, raportit, selvitykset, lausunnot), markkinoinnin ja yritysviestinnän alan käännökset (www-sivut, esitteet, mainokset, tiedotteet) sekä matkailualan käännökset (www-sivut, matkailuesitteet).

Pyydä tarjous!

Kielentarkastus

Meillä voit tarkistuttaa suomen- tai ruotsinkielisen tekstisi. Kielentarkistus ei ole vain kirjoitus- ja kielioppivirheiden korjaamista, vaan tekstin perus­teel­lista tarkistusta. Kiinnitämme huomiota sana­va­lin­toihin, tyyliin, lauserakenteisiin ja tekstin yleiseen sujuvuuteen. Virheetön ja sujuva kieli antaa luotettavan kuvan yrityksestäsi.  

Pyydä tarjous!

 

Yhteystiedot

Lotta Holmström
+358 40 735 4903
lottapiilotatämä"@piilotatämä"ordfixpiilotatämä".fi
Facebook

Översättningar

Språkpar:

Våra specialområden är medicin och hälso- och sjukvård.

Auktoriserade översättningar:

Vi översätter bland annat

Hos oss får du också översättningar inom lag och förvaltning (beslut, avtal, rapporter, utredningar, utlåtanden), marknadsföring och före­tags­kommuni­kation (webbsidor, broschyrer, reklamer, pressmeddelanden) och turism (webbsidor, turistbroschyrer).

Be om offert!

Språkgranskning

Vi språkgranskar finsk- och svenskspråkiga texter. Språkgranskning betyder inte endast rättelse av skriv- och grammatikfel utan en mer djupgående granskning av texten. Vi fäster uppmärksamhet vid ordval, stil, meningsbyggnad och tydlighet. Ett felfritt och tydligt språk ger en trovärdig bild av ditt företag.

Be om offert!

 

Kontaktuppgifter

Lotta Holmström
+358 40 735 4903
lottapiilotatämä"@piilotatämä"ordfixpiilotatämä".fi
Facebook